Loading...

CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC KHÔNG ĐỊNH CƯ L~1 A/B

Thị thực L-1 là một thị thực không định cư tạm thời, cho phép các công ty đủ điều kiện cử người lao động nước ngoài đến làm việc hoặc tu nghiệp tại công ty mẹ...